Průběh testování žáků (archiv dokumentů)

více informací po rozkliknutí (aktualizace 27.12.2021)

aktualizováno 27.12.2021

Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 23. prosince 2021 (celé znění zde) se preventivné screeningové testování ve školách provede:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • 17. ledna 2022 a pak následně každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nově budou i očkovaní žáci a žáci, kteří v uplynulých 180 dnech covid prodělali. Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.


 

aktualizováno 23.11.2021

Na základě mimořádného opatření MZ z 20. listopadu 2021 se preventivní screeningové testování ve školách provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.


aktualizováno 15.11.2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22.11.2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (úplné znění ZDE), ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku (s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení). Úplné znění pokynu ke screeningovému testování ZDE.


SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září.

Testovat se bude antigenními testy.
Výjimky z povinnosti testovat se jsou stejné jako v září. Screeningového testování se tedy nemusí zúčastnit žáci, kteří doloží:

  • že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test)

 

Uvedené výjimky je nutné doložit lékařskou zprávou popř. certifikátem. Pokud žák nic z výše uvedeného nedoloží, musí se podrobit testování ve škole.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale bude muset mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka neprodleně osobně vyzvedne. V tomto případě žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a zákonný zástupce bude muset doložit důvod nepřítomnosti žáka ve škole.

Pokud se žák v den testování do školy nedostaví, bude testován první den příchodu do školy.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním stěrem z nosu, může si žák do školy přinést jiný antigenní test, který je uveden na seznamu MZ (viz ZDE ). Podmínkou ale je, aby se žák testoval ve škole za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Testování ve škole je jen pro bezpříznakové žáky. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Po dobu pobytu ve společných prostorách školy musí mít žáci zakrytý nos i ústa, tato povinnost neplatí pro testované žáky uvnitř třídy.


PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

Prosíme zákonné zástupce, aby si se svými dětmi o průběhu testování promluvili a na testování je připravili. Kromě toho doporučujeme osobní přítomnost jednoho z rodičů žáků 1. třídy při samotném testování.

Žáci mohou využít i jiné neinvazivní testy (např. ze slin), které si zajistí sami a jsou schválené MZDR. Podmínkou je, že testování proběhne ve škole.

Po vstupu do školy si všichni vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí a od přítomného pedagoga si vyzvednou testovací sadu. Žák po celou dobu testování sedí na určeném místě.

  • Žák provádí stěr z nosu sám resp. s pomocí svého zákonného zástupce podle návodu na použití.
  • V případě neplatného testu se celý test musí zopakovat s novou testovací sadou.
  • Pokud výsledek bude negativní, žák zůstává ve škole.
  • V případě, že test vyjde pozitivní a s žákem bude přítomný jeho zákonný zástupce, odejde žák domů, zákonný zástupce pak zkontaktuje ošetřujícího lékaře svého dítěte.
  • V případě, že test vyjde pozitivní a žák nebude mít s sebou doprovod, pedagog ihned kotaktuje zákonného zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout. Do doby příjezdu zákonného zástupce počká žák v místnosti k tomu určené. Zákonný zástupce je povinen kontaktovat ošetřujícího lékaře žáka.

Vyvěšeno na úřední desku: 27.12.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.02.2022