Obědy do škol v Plzeňském kraji

Informace o možnosti zapojení do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi.


Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4945/24 ze dne 22. 4. 2024 dotační titul „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“.

Cílem dotačního titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“ je:

  • podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách ve věku 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací;
  • poskytnutí bezplatného školního stravování povede ke zlepšení školní docházky a zároveň dojde k začlenění dětí a žáků do třídních i školních kolektivů;
  • podpora zajistí dětem a žákům možnost využívat služeb školního stravování se všemi jeho výhodami, tj. možnost konzumovat nutričně vyváženou stravu odpovídající současným zdravotním doporučením a připravovanou s ohledem na věk strávníka.


Dotační titul je realizován na základě projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023 – 2025, registrační číslo CZ.03.04.01/00/22_026/0002428, priorita OPZ+:4 Materiální pomoc nejchudším osobám dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/4.1/0026/0002428.

Zájemci z řad zákonných zástupců musí ředitelce školy předložit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování - ke stažení zde ve formátu .pdf (vytištěný formulář si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně nebo kanceláři školy).

Součástí čestného prohlášení musí být potvrzení od příslušného úřadu práce, že žadatel splňuje jednu z uvedených podmínek (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, humanitární dávky, dávky pěstounské péče, exekuce/insolvence, nepříznivá finanční situace rodiny dítěte byla posouzena 3. stranou).


Cílovou skupinou Programu s jednotkovými náklady na zajištění bezplatného školního stravování jsou děti a žáci navštěvující školu (mateřskou, základní, střední), jejichž rodina je ohrožena chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací nebo se nachází v nepříznivé finanční situaci. Do podpořené cílové skupiny budou děti a žáci zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena Čestným prohlášením o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stavování pro školní rok 2024/2025 (formulář je přílohou těchto pravidel) podepsaným zákonným zástupcem dítěte nebo jinou osobou, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů. Do podpořené cílové skupiny lze dále zahrnout i děti, jejichž zákonní zástupci čelní exekuci/insolvenci. Dále se jedná o děti, jejichž nepříznivá finanční situace rodiny byla posouzena třetí stranou a tato strana vyjádřila souhlasné stanovisko k zapojení dítěte do Programu (multidisciplinární tým, škola, sociální odbor, OSPOD, poskytovatelé působící v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a pracující s dětmi, mládeží a rodinami a právnické a fyzické osoby vykonávající dle zákona č. 359/1999 Sb., sociální právní ochranu dětí – konkrétní popis třetí strany - viz Čestné prohlášení).

Dítě nebo žák mohou čerpat bezplatné školní stravování ve školním roce, ve kterém bylo doloženo, že spadá do stanovené cílové skupiny, tedy za předpokladu, že se nezmění příjmová či sociální situace rodiny.

Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2024/2025 přebírají od zákonných zástupců statutární zástupci škol nebo školských zařízení. Čestná prohlášení bude uchovávat škola nebo školské zařízení.

Cílová skupina může do programu vstupovat průběžně, není třeba se omezovat pouze na zahájení a ukončení školního roku. Pokud pominou důvody pro poskytování bezplatného stravování, může dítě, žák z programu naopak kdykoliv vystoupit. Pokud bude docházet k porušování pravidel (např. neodhlašování a neodebírání obědů), může být dítě, žák z programu vyřazeno.

Vyvěšeno na úřední desku: 10.05.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 25.06.2024