ZŠ Kasejovice ukončila realizaci Šablon I a zahájila Šablony II (archiv dokumentů)

V školních letech 2017/18 a 2018/19 realizovala Základní škola Kasejovice v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání projekt „Vzděláváme s inkluzí“.

Projektová žádost byla školou podána na základě vyhlášené výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace na tento projekt ve výši 617 371 Kč. Tyto finanční prostředky byly v uplynutých 24 měsících využity na financování práce školního asistenta, doučování žáků, čtenářského klubu a financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze a mentoringu. Kromě těchto aktivit byly z projektu částečně hrazeny aktivity nezbytné k realizaci projektu, moderní výukové programy a pomůcky. V neposlední řadě se škole podařilo z tohoto projektu zafinancovat pořízení interaktivní tabule do jedné z kmenových tříd. Realizace projektu „Vzděláváme s inkluzí“ byla ukončena k 31.8. 2019. Poté škola řídícímu orgánu předložila závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

Na jaře roku 2019 škola vypracovala a předložila novou projektovou žádost v rámci Výzvy Šablony II na projekt „Vzděláváme s inkluzí 2“. Projektová žádost byla podpořena. Z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání byly škole poskytnuty finanční prostředky ve výši 608 799 Kč. Realizaci projektu, který ve škole poběží 2 roky, škola zahájila k 1.9. 2019. Finanční prostředky budou podobně jako v přechozím projektu využity především na financování práce školního asistenta, doučování žáků, činnosti badatelského klubu pro žáky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a nákup učebních pomůcek. Celý projekt by měl být ukončen k 31.8. 2021.

Aktuální do: 30.11.2019