Aktualizace mobilní aplikace Škola online (archiv dokumentů)

Aplikace přináší spoustu praktických vylepšení na základě uživatelských podnětů.


 

V případě problémů s přihlášením kontaktujte paní učitelku Červenou (cervena@zskasejovice.cz).

 

Více informací o aktualizaci mobilní aplikace se dočtete přímo na webových stránkách aplikace (odkaz zde).

 


Přihlásit do aplikace se můžete buď pomocí webové stránky nebo přes mobilní aplikaci.

I nadále ale zůstává v platnosti povinnost nosit denně do školy papírovou ŽK. Také zůstává povinnost zákonného zástupce psát do papírové ŽK omluvenky (nejpozději do 3 pracovních dnů od návratu žáka do školy). Plánovanou absenci ovšem lze předem oznámit pomocí EŽK (webová aplikace - Komunikace -> Zprávy -> Omluvenka; mobilní aplikace - Elektronická omluvenka).

Známky, různá sdělení ohledně chování žáka a informace o plánovaných akcích (výlety, exkurze, apod.) budou zapisována jak do papírové ŽK, tak i do EŽK, seznámení s těmito informacemi zákonný zástupce potvrdí svým podpisem v papírové ŽK, popř. odpovědí na zprávu prostřednictvím školy online.

Hodnocení do EŽK bude zapisováno nejpozději do 5 pracovních dnů od udělení známky. Každá známka má svoji váhu v rozmezí 0 - 1, čím vyšší hodnota, tím "důležitější" je známka (např. aktivita v hodině má váhu 0,25, zatímco čtvrtletní práce má hodnotu 1). O přidělení váhy rozhoduje vyučující daného předmětu.

Do rozvrhu může vyučující také zadávat domácí úkoly nebo přikládát výukové zdroje. Tento zápis v EŽK má ale pouze informativní charakter, způsob zadání úkolů je vždy v kompetenci vyučujících (není povinností učitele zapisovat do EŽK úkoly ani plánované testy).

 

V případě problémů s přihlášením nebo dalších dotazů se obraťte na paní učitelku Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz).

 

Výhody EŽK:

  • Žák i jeho zákonný zástupce má přehled o dosažených výsledcích, zobrazují se všechny známky včetně aktuálního průměrného hodnocení v jednotlivých předmětech - platí zejména pro 2. stupeň. Na prvním stupni bude pro hodnocení i do budoucna využívána papírová ŽK.

  • Do EŽK lze zapisovat informace ohledně výchovných opatření (udělené poznámky, resp. pochvaly).

  • Zobrazuje se aktuální rozvrh žáka včetně suplování a plánovaných školních akcí.
  • Možnost komunikace mezi žákem a učitelem, resp. mezi zákonným zástupcem a učitelem.
  • Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy.
  • Žáci nemohou své známky, chování a případnou absenci ve škole zapírat.
  • Chybějící žáci vidí v rozvrhu témata všech odučených hodin, mohou si tak průběžně doplňovat učivo popř. pracovat na zadaných úkolech (jestliže jim to důvod nepřítomnosti dovoluje).
  • Vyučující mohou do rozvrhu vypisovat plánované testy, k jednotlivým hodinám mohou přikládát učební materiály apod.
 

UPOZORNĚNÍ: Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které lze získat po přihlášení do EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Přihlašovací údaje tedy nikdy nesdělujte třetím stranám. V případě ztráty přihlašovacích údajů nebo libovolných dotazů kontaktujte Mgr. Hanu Červenou cervena@zskasejovice.cz .

Aktuální do: 31.03.2023