Aplikace Škola online - informace (archiv dokumentů)

Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole zavádí systém elektronické žákovské (EŽK) pro žáky 4. - 9. třídy. Více informací po rozkliknutí.


 

V návaznosti na distanční výuku povedeme i v tomto roce elektronickou žákovskou knížku - EŽK (aplikace Škola online). Přihlásit se můžete buď pomocí webové stránky nebo přes mobilní aplikaci. PIN potřebný k první registraci jak žáků tak zákonných zástupců obdrží žáci ve škole. Návod, jak se registrovat, najdete zde.

Používání EŽK bude povinné pro žáky 4. - 9. ročníku, i nadále ale zůstává v platnosti povinnost nosit denně do školy papírovou ŽK. Také zůstává povinnost zákonného zástupce psát do papírové ŽK omluvenky (nejpozději do 3 pracovních dnů od návratu žáka do školy). Plánovanou absenci ovšem lze předem oznámit pomocí EŽK (webová aplikace - Komunikace -> Zprávy -> Omluvenka; mobilní aplikace - Elektronická omluvenka).

Známky, různá sdělení ohledně chování žáka a informace o plánovaných akcích (výlety, exkurze, apod.) budou v tomto školním roce zapisována jak do papírové ŽK, tak i do EŽK, seznámení s těmito informacemi zákonný zástupce potvrdí svým podpisem v papírové ŽK, popř. odpovědí na zprávu prostřednictvím školy online.

Hodnocení do EŽK bude zapisováno nejpozději do 5 pracovních dnů od udělení známky. Každá známka má svoji váhu v rozmezí 0 - 1, čím vyšší hodnota, tím "důležitější" je známka (např. aktivita v hodině má váhu 0,25, zatímco čtvrtletní práce má hodnotu 1). O přidělení váhy rozhoduje vyučující daného předmětu.

Do rozvrhu může vyučující také zadávat domácí úkoly nebo přikládát výukové zdroje. Tento zápis v EŽK má ale pouze informativní charakter, způsob zadání úkolů je vždy v kompetenci vyučujících (není povinností učitele zapisovat do EŽK úkoly ani plánované testy, úkoly může i nadále zadávat obvyklým způsobem při vyučování).

V případě problémů s přihlášením nebo dalších dotazů se obraťte na paní učitelku Hanu Červenou (cervena@zskasejovice.cz).

 


 

Zavedení EŽK bude v tomto školním roce jen zkušební, aby si žáci, jejich zákonní zástupci, ale i vyučující postupně navykli využívat všechny výhody EŽK. Jako např.

  • Žák i jeho zákonný zástupce má přehled o dosažených výsledcích, zobrazují se všechny známky včetně aktuálního průměrného hodnocení v jednotlivých předmětech - platí zejména pro 2. stupeň. Na prvním stupni bude pro hodnocení i do budoucna využívána papírová ŽK.

  • Do EŽK lze zapisovat informace ohledně výchovných opatření (udělené poznámky, resp. pochvaly).

  • Zobrazuje se aktuální rozvrh žáka včetně suplování a plánovaných školních akcí.

  • Možnost komunikace mezi žákem a učitelem, resp. mezi zákonným zástupcem a učitelem.

  • Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy.

  • Žáci nemohou své známky, chování a případnou absenci ve škole zapírat.

  • Chybějící žáci vidí v rozvrhu témata všech odučených hodin, mohou si tak průběžně doplňovat učivo popř. pracovat na zadaných úkolech (jestliže jim to důvod nepřítomnosti dovoluje).

  • Vyučující mohou do rozvrhu vypisovat plánované testy, k jednotlivým hodinám mohou přikládát učební materiály apod.

 


 

UPOZORNĚNÍ: Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které lze získat po přihlášení do EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Přihlašovací údaje tedy nikdy nesdělujte třetím stranám. V případě ztráty přihlašovacích údajů nebo libovolných dotazů kontaktujte Mgr. Hanu Červenou cervena@zskasejovice.cz .

 

Vyvěšeno na úřední desku: 01.09.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.09.2021