Nahlášení školního úrazu

Školní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí.

Pokud se během výuky nebo v přímé souvislosti s ní žák zraní, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit vyučujícímu (třídnímu učiteli nebo komukoli z pedagogických pracovníků). Při dodatečném oznámení (ohlášení úrazu následující den) nebo pokud dojde k úrazu v souvislosti s hrubým porušením školního řádu, nelze uplatnit nárok na odškodnění.

Podle druhu úrazu poskytne škola zraněnému adekvátní první pomoc popř. zajistí jeho doprovod do zdravotnického zařízení a o události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.

Škola zaznamená do knihy úrazů všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech uvedených v § 29 odst. 2 školského zákona, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví

Zákonný zástupce žáka může požadovat po škole náhradu škody, v tom případě se obraťte na zástupkyni ředitelky školy.

 

Vyvěšeno na úřední desku: 24.11.2021

Z úřední desky bude sejmuto: 30.06.2022