Základní hygienická pravidla

stanovená Ministerstvem zdravotnictví


Základní škola Kasejovice doporučuje všem zákonným zástupcům a dalším osobám, které se budou pohybovat v prostorách školy, seznámit se s obsahem dokumentu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (dále Manuál).

 

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky a respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA V ZŠ KASEJOVICE

Při dodržování hygienických pravidel a standardu úklidu vychází škola z doporučení uvedených v Manuálu.

 • Po vstupu do budovy si žáci a zaměstnanci vydezinfikují ruce, odejdou do šatny za účelem přezutí popř. odložení bundy a odtud se přesunou do jednotlivých tříd a na jednotlivá pracoviště. Žákům a zaměstnancům školy jsou po vstupu do budovy školy k dispozici bezdotykové dávkovače desinfekce. Desinfekce je potom žákům a zaměstnancům školy k dispozici jak v kmenových třídách, tak odborných učebnách, odděleních školní družiny, sborovnách, kancelářích a tělocvičně.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. S těmi je seznámí pedagogičtí pracovníci školy na začátku školního roku.
 • Pohyb žáků po školní budově bude omezen. Stejně tak bude omezen kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně.
 • K osoušení rukou budou žákům k dispozici buď osoušeče rukou (na WC) nebo jednorázové papírové ručníky (ve třídách).
 • Ve třídách a dalších prostorách školy bude průběžně probíhat větrání.

 

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný zástupce, pak žák nebude vpuštěn do budovy školy;
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce, pak tuto skutečnost neprodleně oznámí zaměstnanec školy zákonnému zástupci žáka a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:
 • příznaky se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole, pak dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti (nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole) a současně bude informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V izolaci pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný a přirozeně větratelný oknem.

 

Žákovi (popřípadě i zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Aktuální do: 31.10.2020