Seznámení se Školním a Klasifikačním řádem ZŠ Kasejovice (archiv dokumentů)

Upozorňujeme, že je povinností každého zaměstnance školy, žáka a zákonného zástupce žáka se seznámit se Školním a Klasifikačním řádem. Zákonný zástupce žáka po přečtení řádu podepíše prohlášení v notýsku resp. v žákovské knížce, že byl se ŠŘ seznámen.

Úplné znění ZDE


Upozorňujeme zejména na často porušované body školního řádu:

2 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

  4. Do školy není dovoleno nosit cenné věci a větší částky peněz. Za přinesené cenné věci a finanční prostředky si žák zodpovídá sám, neboť se nejedná o věci, které přímo souvisí s vyučováním. Po dobu vyučování má žák možnost si je uložit u třídního učitele.

   6. Při přechodu žáků do jiné pracovny se žáci chovají ukázněně a spořádaně. Žák je povinen zanechat své místo v naprostém pořádku.

   12. Během vyučování není povoleno jíst, pít a žvýkat. Pití může vyučující povolit v odůvodněných případech. Žvýkání je zakázáno po celou dobu pobytu ve škole.

   13. Je zakázáno přinášení a konzumace energetických nápojů a podobných výrobků ve škole a na školních akcích.

   22. V době vyučovací hodiny je zakázáno rušit výuku zapnutým mobilním telefonem, přehrávači všeho druhu a jinými přístroji. Taktéž je zakázáno nahrávání, focení a pořizování videozáznamu vyučujících a žáků během i mimo vyučování.

4 POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCHZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Žák je povinen:

   4.1.1. přicházet do školy řádně upraven a včas tak, aby byl nejdéle 5 min. před zvoněním ve třídě (platí i pro odpolední vyučování); po vstupu do budovy je zakázáno nošení čepic a kapucí na hlavách.

   4.1.3. respektovat pedagogy i ostatní zaměstnance školy;

   4.1.5. svůj pozdní příchod do školy omluvit třídnímu učiteli nejpozději do tří vyučovacích dnů – písemným vyjádřením zákonných zástupců do žákovské knížky;

   4.1.10. nahlásit vyučujícímu jakékoliv zranění či úraz, ke kterému dojde v průběhu vyučování či přestávek;

   4.1.15. vydat vyučujícímu na vyžádání žákovskou knížku, v žákovské knížce žák nesmí svévolně upravovat záznamy vyučujících ani zákonných zástupců. V případě, že žák tuto povinnost poruší, bude vyvozeno zvlášť přísné kázeňské opatření;

   4.1.18. je zakázáno jezdit na kole a jakémkoliv jiném dopravním prostředku k jídelně a v prostorách školy;

Zákonný zástupce je povinen:

   4.3.1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy;

   4.3.3. vhodně reagovat na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzovat podpisem (2x za měsíc);

   4.3.5. oznámit telefonicky nebo osobně nepřítomnost žáka s udáním důvodu do tří dnů od počátku nepřítomnosti příslušnému třídnímu učiteli, řediteli školy popř. zástupci ředitele školy. Známou nepřítomnost sdělit písemně nebo telefonicky předem, a to i v případě neúčasti dítěte na odpolední výuce. Jednodenní nepřítomnost povoluje třídní učitel, delší nepřítomnost žáka schvaluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů;

   4.3.6. po nemoci nebo jiné absenci, byť byla omluvena telefonicky či ústně, napsat písemnou omluvenku do žákovské knížky, a to do 3 vyučovacích dnů po návratu žáka do školy. V opačném případě lze neomluvenou nepřítomnost žáka považovat za neomluvenou absenci. V případě dlouhodobé absence žáka ve škole může škola vyžadovat omluvu žákovy nepřítomnosti ve škole potvrzenou od registrujícího lékaře žáka;


Výňatek z klasifikačního řádu:

1.1.7. Při určování stupně výsledků hodnocení v jednotlivých předmětech na konci pololetí se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnotící období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace. 

3.4 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování žáka:

   Stupeň 1 - velmi dobré: Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení.

   Stupeň 2 - uspokojivé: Chování je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopouští závažných přestupků nebo opakovaně méně závažných, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje i jiných, neúčastní se opakovaně vyučování s řádnou omluvou. Závažným přestupkem se zde rozumí i ztráta žákovské knížky, falšování známek a podpisů v žákovské knížce, znehodnocení žákovské knížky.

   Stupeň 3 - neuspokojivé: Chování je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a se školním řádem. Žák záměrně narušuje hrubým způsobem chod školy, ohrožuje bezpečnost jiných osob. 

Zvlášť hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

Aktuální do: 15.09.2019